Břevnov

... kvalita pražžské čtvrti ,)      
Břevnov patří k nejstarším osadám v obvodu dnešní Velké Prahy, protože vznikl jako předklášteří prvního českého mužského kláštera, založeného roku 993. Břevnov, založený údajně na místě zpustlé osady Kuromrtvy, prý dostal jméno podle břeven - otesaných trámů, které tu dřevorubci při zakládání vsí opracovávali a skladovali. V době, kdy byl založen klášter, měla tato víska pouhých 19 obyvatel. Vlastní klášter byl založen druhým pražským biskupem sv. Vojtěchem a českým knížetem Boleslavem II. Podle pověsti měli oba fundátoři sen, v němž spatřili v hlubokém lese jelena pijícího ze studánky, na jejíž hladině plavala větev se třemi suky (ostrev je v klášterním znaku od 14. století). Druhý den se nezávisle na sobě vypravili do kraje, až se sešli u pramene potoka Brusnice. A co uviděli? – z pramene se chtěl napít jelen, ale spadlé břevno mu v tom bránilo. Sv. Vojtěch překážku odstranil a pramen vytryskl plnou silou. Nedaleko od pramene pak vznikl vlastní klášter, který byl osazen mnichy, které s sebou přivedl sv. Vojtěch z Říma - benediktiny.

Po roce 1262 bylo břevnovské opatství zasvěceno sv. Markétě. Podle pověsti se české vojsko zmocnilo jejích ostatků v táboře poražených Uhrů, v předvečer svátku sv. Markéty, v roce 1260, během bitvy u Kressenbrunnu. Ve skutečnosti nejspíš ruku sv. Markéty daroval papež. Původně byla uložena v chrámu sv. Víta, ale 13. 7. (svátek má Markéta) 1262 byla za velkého sucha nesena z katedrály ve slavném procesí na vyprošení deště. Když průvod dorazil ke klášteru, začalo prý skutečně pršet. Proto král daroval ostatek klášteru a každoročně se sem 13.7. konaly slavnostní poutě ke sv. Markétě, která je patronkou příznivého počasí.

V předhusitské době byl klášter jedním z nejbohatších v Čechách, ale v květnu 1420 byl husity vypálen a obrácen v ruiny. Po částečné obnově byl klášter za Třicetileté války opět zpustošen a vypálen. V 70. letech 17. století se stavěl nový konvent, který však na den sv. Markéty vyhořel. Nový kostel pak vznikal podle plánu Kryštofa Dienzenhofera a byl dokončen jeho synem. Všechny oltářní obrazy zhotovil Petr Brandl. Tato barokní podoba zůstala klášteru dodnes.

Proti vchodu do kláštera stoupá náměstí, které vede až k usedlosti Ladronka. Ta vznikla někdy na konci 17. století a později byla vícekrát upravena. Jméno získala po svém někdejším majiteli hraběti de la Crone, zjednodušeně Lacrone a lidově Ladrone. Podle pověsti však usedlost založil loupeživý rytíř Lagrone (italsky ladron=lupič). V 18. století fungovala jako prosperující zájezdní hostinec. Když přešla Ladronka v roce 1922 do majetku Prahy, byla přeměněna na objekt se skromnými byty a v její blízkosti vznikla chudinská kolonie. Od roku 1977 byly v Ladronce sklady - objekt chátral a o údržbu se nikdo nestaral. V září 1993 obsadili objekt squatteři a na rozdíl od jiných squattů Ladronka vydržela několik let. V roce 2000 museli za dramatických událostí usedlost vyklidit. V areálu by zřejmě mělo vzniknout kulturní (komerčárna) centrum.

Až do 2.poloviny 19. století byl Břevnov od města oddělenou osadou, spojenou s Prahou Bělohorskou třídou, prastarou cestou, kudy vedlo spojení do západních Čech. Tudy vtrhla do Prahy roku 1620 vojska Ferdinanda II. (Bílá hora) a tudy přitáhli r. 1648 Švédové, aby se zmocnili Hradčan a Malé Strany (Třicetiletá válka). Cesta vedla do města Strahovskou branou. Při ní porůznu a odděleně od sebe ležely usedlosti, jako byla Kajetánka, Šlejferka, Malovanka, Petynka aj. Teprve v polovině 19. století začaly při silnici houstnout domky a později kolem roku 1900 i větší obytné domy, takže roku 1907 byl Břevnov povýšen na samostatné město. Po první světové válce se stavební podnikání rozrostlo souvislou činžovní výstavbou na rozlehlých pozemcích kláštera, zakoupených pražskou obcí a Břevnov byl přičleněn k tzv. Velké Praze.

Novou etapu v rozvoji Břevnova v moderní město znamená doba po druhé světové válce, kdy v roce 1953 byla otevřena Patočkova třída, která se stala paralelní s Bělohorskou. Při spojení Bělohorské a Patočkovy třídy stojí dům U Kaštanu, původně hostinec. Vznikl v souvislosti s barokní obnovou a přestavbou břevnovského opatství u sv. Markéty. Na počátku 19. století byl přestaven do klasicistní podoby. Stál při staré cestě a stal se vyhledávanou stanicí a noclehárnou. Po zbourání městských hradeb zůstala zachována pouze budova zájezdního hostince U Kaštanu se zahradní restaurací, která se stala oblíbeným výletním místem a zároveň sloužila k různým schůzím a shromážděním. Další část domu U Kaštanu byla ubourána v roce 1955 z komunikačních důvodů. V dubnu 1878 se tady tajně sešli zástupci českého socialistického hnutí a založili Českoslovanskou sociálně demokratickou stranu dělnickou.

Nedaleko Břevnovského kláštera - na Markétě - vznikl v první polovině 20. století atletický stadion. Od svých počátků se ale potýkal se silným prouděním větru, což atletům příliš nevyhovovalo. Proto byl v letech 1957-59 postupně přebudován na plochodrážní areál. Ze skromných počátků vyrostl na Markéte stadion, na kterém se už od počátku 70. let mohly pořádat i mezinárodní akce.

Na východním okraji Břevnova poblíž Strahova je rozlehlý sportovní areál se třemi sportovními stadiony, největší sportovní a tělovýchovné prostranství v republice. Masarykův (velký) strahovský stadion byl vybudován pro pořádání největších tělovýchovných slavností. Od roku 1932 do roku 1948 to byly především všesokolské slety, které později nahradily celostátní spartakiády. Přilehlý stadion Evžena Rošického má lehkoatletickou dráhu a hřiště pro kopanou. Ke koloritu Strahova patří i nafukovací hala umístěná v oploceném sportovním areálu, po stržení větrem (2003) nyní rozšířená a zmodernizovaná. u ní byla naše zkušebna a vznikla zde naše první deska. Nyní jsme se přesunuli na Petřiny …


Břevnovský klášter